دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان)

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام

برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان

هدف از این پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 131
حجم 341 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

این تحقیق به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان می پردازد. چارچوب نظری پیرامون موضوع تحقیق بر گرفته از تحقیقات  یان یو و همکاران در سال 2013 است. متغیر مستقل تحقیق سرمایه اجتماعی بوده که دارای  دو سطح فردی و تیمی است.

 

 

سرمایه اجتماعی در سطح تیمی از 3 بعد شدت کار تیمی، شناخت عموم کارکنان، هنجارهای مشارکتی تشکیل شده است. سرمایه اجتماعی در سطح فردی نیز از 3 بعد مرکزیت، تسهیم شناخت، تعهد موثر تشکیل شده است.  متغیر وابسته تحقیق تسهیم دانش بوده که از دوبعد دانش آشکار و دانش پنهان تشکیل شده است.

 

 

جامعه آماري اين تحقيق کلیه کارکنان مرد (به تعداد 438 نفر) اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان می باشند. براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 217 در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری به نسبت حجم نمونه تصادفی ساده است.برای تعیین روایی متغیر های تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید . در فرآیند  اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها  از طریق نرم افزار spss 18 تجزیه و تحلیل شده است.

 

 

 

در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم در این تحقیق جهت ازمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق بصورت نشان داد که تسهیم دانش(آشکار و پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه های سرمایه اجتماعی(کار تیمی، شناخت عموم کارکنان، هنجارهای مشارکتی ،  مرکزیت، تسهیم شناخت، تعهد موثر) پیش بینی کرد.  

 

 

 

 

تسهیم اطلاعات و دانش در سطح كلان و خرد بين افراد و سازمانها، بستگي به افرادي دارد كه اين انتقال را تسهيل و تسريع مي كنند. در نتيجه، تمام عواملي كه مشوق ارتباط بين فردي يا مانع آن باشند، بر مبادلات اطلاعاتي افراد نيز تأثيرگذار خواهند بود. به همين دليل، اهميت ارتباطات و تعاملات مبتني بر اعتماد ميان افراد در گسترش و كاربرد دانش، مورد تأكيد قرار گرفته است. چنان چه سازماني بتواند هر چه بيشتر تعاملات اثربخش را در ميان كاركنان خويش در داخل گروهها و واحدهاي سازماني افزايش دهد، بيشتر مي تواند نسبت به اثربخشي مبادلات اطلاعاتي ميان افراد خويش و در نتيجه، مديريت اثربخش دانش سازماني اطمينان حاصل كند.(Bhatt,2001) بنابراین ايجاد و گسترش فرهنگ و جوي در سازمان كه اين نوع ارتباطات و تعاملات را ترغيب كند، از ضرورتهاي مديريت دانش است.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقيق
1-1)مقدمه    11
1-2)بيان مسئله    11
1-3)اهميت وضرورت تحقيق    14
1-4)اهداف تحقيق    15
1-5)چارچوب نظري تحقیق    15
1-6)فرضيه هاي تحقيق:    16
1-7) تعریف عملیاتی و مفهومی متغيرهاي تحقيق    18
1-8)قلمروتحقيق:    20

 

 

فصل دوم: ادبيات نظری و پیشینه تحقيق
مقدمه
2-2) سرمایه اجتماعی
2-2-1) تعاريف سرمايه اجتماعي: 
استانتون سرمايه اجتماعي را دو بعد تقسیم نموده است: 
بعد اول: ساخت شبكه ها و ساختار روابط اجتماعي 
2-2-2) تاریخچه سرمایه اجتماعی  
ابعاد سرمایه اجتماعی
ابعاد سرمایه اجتماعی رامیتوان در موارد زیر خلاصه نمود:
 اعتماد اجتماعی:
 مشارکت اجتماعی:
 حمایت اجتماعی : 
2-2-4) نظریه ها و تئوری های سرمایه اجتماعی:
) دیدگاه پیربوردیو
ریترز اصلی ترین مفاهیم بوردیو را ساختمان ذهنی، زمینه می داند:
. ساختمان ذهنی 
2. زمینه 
 مدل کیفی سرمایه اجتماعی
شکل 2-1)نحوهء ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف(کیلپاتریک،2000)
2-2-4-3)  دیدگاه  افه و فوش
2-2-5) اهمیت و کارکردهای سرمایه اجتماعی
2-2-5-1) مزایای سرمایه اجتماعی 
2-2-5-2) نشانه‌های ضعف سرمایه اجتماعی در سازمان
2-3) تسهيم دانش
 ( 1-3-2تعریف و تشریح تسهيم دانش:
شکل 2-2- ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش(افرازه،1384)
2-3-2) سیر تحول تسهيم دانش:
2-3-3) انتقال دانش
شکل 2-3) فرايند حلقوي مديريت دانش(فریجا ،2004)
2-4)  پيشينه تحقيقات
2-4-1) مطالعات خارجی
2-4-2) مطالعات داخلی

 

 

فصل سوم: روش تحقيق
3-1) مقدمه    60
3-2) روش تحقیق    60
3-3) جامعه آماري    60
3-4) نمونه آماري    61
3-5) روش و ابزارجمع‌آوري اطلاعات    62
3-6) روايی وپايایي پرسشنامه    63
3-7) روش تجزيه وتحليل داده ها    64

 

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري داده ها(يافته هاي تحقيق)
4-1) مقدمه    67
4-2) آمار توصیفی    67
4-3)بررسی نرمال بودن داده ها    76
4-4)  آمار استنباطی    77

 

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه    87
 5-2 )  یافته ها و نتایج    87
5-3) محدودیت های تحقیق    100
5-4) پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق    101
5-5) پیشنهاد های آتی تحقیق    102
منابع و ماخذ    103
پیوست    108

 

 

 

فهرست جداول
جدول 3-1: جدول مورگان    61
جدول 3-2: سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغییر    62
جدول 3-3: میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه    64
جدول 4-1: توصیف متغییر تحصیلات    67
جدول 4-2: توصیف متغییر سابقه خدمت    68
جدول 4-3: توصیف متغییر دانش صریح    69
جدول 4-4: توصیف متغییردانش پنهان    69
جدول 4-5: توصیف متغییر کارتیمی    70
جدول 4-6: توصیف متغییر شناخت عموم کارکنان    71
جدول 4-7: توصیف متغییر تسهیم دانش    72
جدول 4-8: توصیف متغییر تعهد مستمر    73
جدول 4-9: توصیف متغییر مرکزیت    74
جدول 4-10: توصیف متغییر هنجارهای مشارکتی    75
جدول 4-11: نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف    76
جدول 4-12: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان و سرمایه اجتماعی    77
جدول 4-13: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(شناخت کار تیمی). 78
جدول 4-14: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(شناخت عمومی کارکنان)    78
جدول 4-15: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(شناخت هنجارهای مشارکتی)    79
جدول 4-16: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(مرکزیت)    79
جدول 4-17: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(تسهیم شناخت)    80
جدول 4-18: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (آشکار) و سرمایه اجتماعی(تعهد موثر)    81
جدول 4-19: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(شدت کار تیمی)    81
جدول 4-20: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(شناخت عمومی کارکنان)    82
جدول 4-21: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(هنجارهای مشارکتی)..83
جدول 4-22: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(مرکزیت)    83
جدول 4-23: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(تسهیم شناخت)    84
جدول 4-24: ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان (پنهان) و سرمایه اجتماعی(تعهد موثر)    85

 

 

 

فهرست نمودارها / اشکال
شکل 1 : مدل مفهومی تحقیق    17
شکل 2-1 : نحوه ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف     43
شکل 2-2 : ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش     52
شکل 2-3 : فرایند حلقوی مدیریت دانش     58
شکل 4-1 : نمودار میله ای تحصیلات     67
شکل 4-2 : نمودار میله ای سابقه خدمت     68
شکل 4-3 : هیستوگرام دانش صریح     69
شکل 4-4 : هیستوگرام دانش پنهان      70
شکل 4-5 : هیستوگرام کارتیمی      71
شکل 4-6 : هیستوگرام شناخت عموم کارکنان     72
شکل 4-7 : هیستوگرام تسهیم دانش     73
شکل 4-8 : هیستوگرام تعهد موثر     74
شکل 4-9 : هیستوگرام مرکزیت     75
شکل 4-10 : هیستوگرام هنجارهای مشارکتی     76

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

خرید فایل word دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

دریافت فایل pdf دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

دانلود پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

خرید پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

دانلود فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

دریافت نمونه سوال دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

دانلود پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

خرید پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

دانلود مقاله دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

دریافت مقاله دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

خرید فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

دانلود تحقیق دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

خرید مقاله دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

دانلود فایل pdf دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از download

دانلود مقاله دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

خرید پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

دانلود فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

دریافت فایل word دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

خرید نمونه سوال دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

دانلود فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

دریافت فایل word دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

دانلود فایل word دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

خرید فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

دانلود تحقیق دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

دریافت فایل pdf دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

دانلود پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

خرید کارآموزی دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

دانلود فایل pdf دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

دانلود کارآموزی دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از www

دانلود مقاله دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

دریافت پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

دانلود فایل pdf دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

خرید فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

دانلود فایل pdf دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

دریافت کارآموزی دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

دانلود پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

خرید تحقیق دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

دانلود پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

دریافت تحقیق دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

خرید فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

دانلود پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

خرید فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

دانلود فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از pdf

دانلود کارآموزی دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

دریافت فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

دانلود فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

خرید نمونه سوال دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

دانلود تحقیق دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

دانلود تحقیق دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

خرید فایل word دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

دانلود پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

دریافت فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

دانلود پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

دانلود پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

دانلود فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

دریافت فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

دانلود پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

دانلود کارآموزی دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از word

دریافت تحقیق دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free

دانلود مقاله دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free

دانلود فایل pdf دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free

خرید تحقیق دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free

دانلود پروژه دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free

دریافت کارآموزی دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free

دانلود فایل word دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free

دریافت مقاله دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free

دانلود فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free

دانلود فایل دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free

دریافت فایل pdf دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free

خرید کارآموزی دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free

دانلود کارآموزی دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free

دریافت فایل word دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free

خرید تحقیق دانلود (ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان) از free


مطالب تصادفی